دانشگاه فیلیپس ماربورگ از قدیمی ترین دانشگاه های جهان است . این دانشگاه در سال 1527 به عنوان اولین دانشگاه پروتستان بنا شده است . یک جمله ی معروف در ارتباط با دانشگاه ماربورگ وجود دارد که بیان گر قدمت این دانشگاه می باشد که می گوید همه ی شهر های دیگر دانشگاه دارند اما...