دوره های فشرده

دوره های B1

دوره B1  شامل تمامی نیاز شما از سطح پایه آلمانی است

دوره های A2

دوره B1  شامل تمامی نیاز شما از سطح پایه آلمانی است

دوره های A1

دوره B1  شامل تمامی نیاز شما از سطح پایه آلمانی است

دوره های C1

دوره B1  شامل تمامی نیاز شما از سطح پایه آلمانی است

دوره های B2

دوره B1  شامل تمامی نیاز شما از سطح پایه آلمانی است