دوره های ترمیک

دوره های B1

دوره B1  شامل تمامی نیاز شما از سطح پایه آلمانی است

دوره های A2

دوره B1  شامل تمامی نیاز شما از سطح پایه آلمانی است

دوره B1  شامل تمامی نیاز شما از سطح پایه آلمانی است

دوره های C1

دوره B1  شامل تمامی نیاز شما از سطح پایه آلمانی است

دوره های B2

دوره B1  شامل تمامی نیاز شما از سطح پایه آلمانی است